asutaja noortefond
Eesmärk Põhikiri Fondi juhtimine Välja antud stipendiumid Asutaja Toetajad Kontakt
Stipendiumid

Stipendium noorele õpetajale

Stipendium loomingulise- või sporditegevuse toetamiseks

Stipendium laiemapõhjalisema noorteprojekti toetuseks

Pärnu Rotary Noortefondi Ideekonkurss
"PÄRNU SÜMBOL" 2009


Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. SIHTASUTUS PÄRNU ROTARY NOORTEFOND (edaspidi põhikirja tekstis nimetatud "sihtasutus") on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks käesolevas põhikirjas toodud eesmärkidel.
  1.2. Oma tegevuses juhindub sihtasutus käesolevast põhikirjast. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindub sihtasutus Sihtasutuste seadusest ja teistest sihtasutuste tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
  1.3. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
 2. NIMI JA ASUKOHT
  2.1. Sihtasutuse nimi on SIHTASUTUS PÄRNU ROTARY NOORTEFOND.
  2.2. Sihtasutuse asukoht on Pärnu linn.
 3. EESMÄRK
  3.1. Sihtasutuse eesmärk on võimaldada noortele paremate tulemuste saavutamist õppetöös ning spordi- ja loomingulises tegevuses.
  3.2. Sihtasutus toetab noortele suunatud tegevust erinevates vormides, eelkõige toetused ja stipendiumid ning muud väljamaksed vastavalt Sihtasutuse juhtimisorganite otsustele.
  3.3.Sihtasutus võib koguda ja kasutada vahendeid muude Sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud kultuuri, spordi ja heategevusprojektide elluviimiseks.
 4. SOODUSTATUD ISIKUD
  4.1. Sihtasutus võib teha väljamakseid kõikedele isikutele, kui väljamakse on tehtud lähtudes Sihtasutuse eesmärkidest ning selle aluseks on vastavalt käesolevale põhikirjale vastu võetud Sihtasutse juhtimisorgani otsus.
 5. SIHTASUTUSE VARA ÜLEANDMISE KORD
  5.1. Sihtasutuse vara moodustub:
  5.1.1. asutaja poolt makstud summadest;
  5.1.2. Pärnu Rotary Klubi liikmete poolt tehtud annetustest;
  5.1.4. sihtasutuse varalt saadud tulust.
  5.2. Rahaliste maksete üleandmine Sihtasutusele toimub annetaja otsusega. Mitterahaliste annetuste üleandmise kohta sõlmib juhatus vara üleandjaga lepingu.
 6. JUHTIMINE
  6.1. Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu.
 7. JUHATUS
  7.1. Sihtasutuse tegevust juhib ja sihtasutust esindab juhatus. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada sihtasutust kõikides õigustoimingutes.
  7.2. Juhatuse koosseisus muudatuste tegemise, juhatuse liikmete tagasikutsumise ja uute juhatuse liikmete valimise otsustab nõukogu. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni kolm aastat.
  7.3. Sihtasutuse juhatus koosneb kahest kuni kolmest liikmest. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
  7.4. Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehingud, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
  7.5. Juhatus peab andma nõukogule vajalikku teavet sihtasutuse juhtimise kohta. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul aruande sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist.
  7.6. Juhatuse liikmed täidavad oma tööülesandeid tasuta. Juhatuse liikmetel on õigus nõuda oma ülesannete täitmisega seotud kulutuste hüvitamist. Kulutuste hüvitamise korra otsustab nõukogu.
 8. NÕUKOGU
  8.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelvalvet sihtasutuse tegevuse üle.
  8.2. Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise, nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute nõukogu liikmete valimise otsustab Pärnu Rotary Klubi üldkoosolek.
  8.3. Nõukogu liikmed valitakse volituste tähtajaga kuni kolm aastat.
  8.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
  8.5. Nõukogu liikmed täidavad oma tööülesandeid tasuta. Nõukogu liikmetel on õigus nõuda oma ülesannete täitmisega seotud kulutuste hüvitamist.
 9. NÕUKOGU PÄDEVUS
  9.1. Tehingud, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest, otsustab nõukogu.
  9.2. Sihtasutuse nõukogu otsustab eelkõige järgmised küsimused:
  9.2.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  9.2.2. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või koormamine;
  9.2.3. majandusaasta eelarve ja aruande kinnitamine;
  9.2.4. sihtasutuse eesmärgist tulenevate tegevuse põhisuundade kindlaksmääramine;
  9.2.5. audiitori valimine;
  9.2.6. muude seadusega või põhikirjaga ettenähtud küsimuste otsustamine;
  9.3. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes.
  9.4. Nõukogu võib oma otsusega anda põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimusi üle juhatuse pädevusse.
 10. NÕUKOGU KOOSOLEK
  10.1. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav isik.
  10.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
  10.3. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja protokollija.
  10.4. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 nõukogu koosolekul osalenud liikmetest.
 11. AUDIITOR
  11.1.Sihtasutusel peab olema audiitor.
  11.2. Audiitori nimetab nõukogu, kes määrab ka audiitori volituste tähtaja ja tasustamise korra.
 12. SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE
  12.1. Sihtasutuse põhikirja võib pärast sihtasutuse registrisse kandmist muuta nõukogu või asutaja üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.
 13. RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS
  13.1. Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
  13.2. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.
  13.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusarunade seadusega ettenähtud korras.
  13.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
  13.5. Juhatus esitab audiitori poolt kontrollitud majandusaasta aruande nõukogule vähemalt nelja kuu jooksul ja registrile vähemalt kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõpust.
 14. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE
  14.1. Sihtasutus lõpetatakse asutaja otsusega ja sihtasutuse seaduses ettenähtud korras.
  14.2. Nõukogu võib otsustada sihtasutuse lõpetamise, kui asutaja on välja langenud. Nõukogu otsus sihtsutuse lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.
  14.3. Sihtasutus võidakse lõpetada ka muul seaduses ettenähtud alusel.
  14.4. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui lõpetamise otsuses ei ole määratud teisiti.
 15. VARA JAOTAMINE
  15.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle asutajale, kes kasutab seda lähtudes Sihtasutuse tegevuse aluseks olnud eesmärkidest.
Käesolev põhikiri on kinnitatud SIHTASUTUSE PÄRNU ROTARY NOOTREFOND asutamisotsusega, mis on vastu võetud 12. aprillil 2004.a.

EST  ENG
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond Mere puiestee 7, Pärnu